Praktische informatie

Tarieven

Aanmelden voor haptotherapie kan met en zonder verwijzing. Een behandeling duurt ongeveer een uur en kost €85,-. Facturen kunnen betaald worden via overmaking.

In sommige gevallen is een werkgever bereid om te betalen voor de haptotherapie. Het tarief voor bedrijven bedraagt 105 euro per behandeling.

Als de werkgever betaalt voor de sessies betekent dat niet dat hij/zij inzage krijgt in jouw ontwikkelingsproces. Het dossier blijft vertrouwelijk en ik deel geen informatie met de werkgever tenzij je daar zelf behoefte aan hebt.

Betaling

Aan het einde van de maand ontvang je de factuur voor de behandelingen van die maand per mail. Voor de betaling van de factuur hanteer ik de algemene betalingsvoorwaarden van de NFG. Deze luiden als volgt:

  • Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de afspraak geannuleerd te worden. Bij niet tijdig annuleren van de afspraak, is de hulpverlener gerechtigd de gereserveerde tijd naar alle redelijkheid en billijkheid aan de cliënt in rekening te brengen.
  • De door de hulpverlener aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling, dienen door de cliënt binnen 30 dagen na datum van de factuur te zijn betaald.
  • Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na factuurdatum heeft betaald, is de cliënt in verzuim zonder dat daartoe en nadere ingebrekestelling is vereist en brengt de hulpverlener rente in rekening van 1% per maand of een gedeelte van de hoofdsom zolang de cliënt in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen.
  • Bij niet betalen binnen 30 dagen na factuurdatum kan de hulpverlener de cliënt een betalingsherinnering sturen. Voldoet de cliënt binnen 14 dagen nog niet aan de betalingsherinnering, dan is de hulpverlener gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel dit door derden te laten uitvoeren. Alle kosten die verband houden met deze vordering komen voor rekening van de cliënt.
  • Bij een betalingsachterstand is de hulpverlener gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan de betalingsverplichting heeft voldaan.

Afspraak verzetten of afzeggen

Afzeggen of verzetten van de afspraak is geen probleem. Laat het even weten door mij te bellen of te mailen. Tot 24 uur voor de afspraak is dat gratis, daarna breng ik – conform de betalingsvoorwaarden van de NFG – de kosten voor een behandeling in rekening.

Vergoedingen

De meeste zorgverzekeraars vergoeden, ook zonder verwijsbrief, (een deel van) de behandelkosten als je aanvullend verzekerd bent. Je zorgverzekeraar kan je precies vertellen welke kosten jij vergoed krijgt. Ook zijn werkgevers en uitkeringsinstanties soms bereid een deel van de kosten voor hun rekening te nemen. 

Klacht

Ik zal altijd naar mijn beste weten zorg verlenen, vanuit mijn deskundigheid als haptotherapeut en volgens de richtlijnen van beroepsvereniging NFG. Desondanks kan het voorkomen dat je een klacht hebt over de zorg die is geboden. Ik zie dit als een mogelijkheid om mijn aanbod te verbeteren en ik zou het erg waarderen als je dit met mij bespreekt. Mochten we er samen niet uitkomen dan kun je gebruik maken van de klachtenprocedure op de website van de NFG. Er is een klachtenfunctionaris en een erkende geschillencommissie conform de Wkkgz. Meer informatie vind je hier.

Privacy en rechten

Jouw privacy is belangrijk voor mij. Om je privacy te waarborgen heb ik mijn werkwijze vastgelegd in het Privacybeleid Heijstek Haptotherapie.

Behandeling

De haptotherapeutische behandeling vindt plaats op basis van de behandelovereenkomst.